معصومه سيفي ديوكلائي
نام پدر: فرج الله محل تولد: قائم شهر

تعداد آثار: 24

/ کتاب


تربيت اخلاقي مخاطب

امروزه رسانه‌ها بيش از هر چيز بر افكار عمومي اثر مي‌گذارند و نگرش‌ها را تغيير مي‌دهند. با استفاده از رسانه‌هاي جمعي مي‌توان نگرش‌هاي غلط را در جامعه از ميان برد و باورهاي جديد را به جامعه القا ...


/ نگاشته‌ها