مقداد نيك زاد طهراني

تعداد آثار: 1

/ کتاب


تحليل محتواي مؤلفه‌هاي فرهنگ ايراني – اسلامي در سريال‌هاي تلويزيوني 1390

در جهان امروز، وسايل ارتباط جمعي ـ روزنامه، راديو، تلويزيون و سينما اينترنت ـ با انتقال اطلاعات و معلومات جديد و مبادله افكار و عقايد عمومي، در راه پيشرفت فرهنگ و تمدن بشري، نقش بزرگي داشته‌اند؛ ...