عنايت الله يزداني
نام پدر: عليجان محل صدور: آباده

تعداد آثار: 30

/ نگاشته‌ها


رسانه، اعتماد سازي و جنگ نرم

  • سال نشر: خرداد 1390
  • نوع: مقاله

The European Union and Central Asia

  • سال نشر: Vol.45, No.3, 2008
  • نوع: مقاله

دفاع مقدس و رسالت زن مسلمان

  • سال نشر: 1375، 372- 353
  • نوع: مقاله